Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bottle-nose /'bɔtlnouz/  

  • Danh từ
    mũi to
    (động vật học) cá heo