Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bottle-neck /'botlnek/  

  • Danh từ
    chỗ đường hẹp dễ bị tắt nghẽn
    (nghĩa bóng) cái làm đình trệ sản xuất; khâu sản xuất đình trệ
    cổ chai