Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bottle-green /'bɒtlgi:n/  

  • Tính từ
    [có màu] lục sẫm