Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bottle-glass /'botlglɑ:s/  

  • Danh từ
    thuỷ tinh làm chai