Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bottle-feed /'bɒtlfi:d/  

  • Động từ
    nuôi bằng sữa bầu
    lúc còn bé anh bú sữa bầu hay sữa vú?