Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bottle-brush /'bɔtlbrʌʃ/  

  • Danh từ
    bàn chải (để) cọ chai lọ