Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (khẩu ngữ)
    có bộ ngực đồ sộ