Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

borderland /'bɔ:dəlænd/  

 • Danh từ
  vùng biên giới
  (số ít) (nghĩa bóng)
  ranh giới; trạng thái nữa này nữa nọ
  the borderland between sleeping and waking
  trạng thái nữa ngủ nữa thức