Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

borderer /'bɔ:dərə[r]/  

  • Danh từ
    dân biên giới (nhất là giữa Anh và Ê-cốt)