Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sồ nhiều bordereaux
    bảng kê