Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  như bebop
  xem bebop
  (khẩu ngữ) điệu nhảy [theo nhạc] pốp
  let's have a bop
  ta hãy nhảy điệu pốp
  Động từ
  (-pp-) (khẩu ngữ)
  nhảy điệu pốp

  * Các từ tương tự:
  bopper