Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bootlegger /'bu:tlegə[r]/  

  • Danh từ
    người buôn rượu lậu