Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường số nhiều)
    giày len (của em bé)