Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boot-tree /'bu:ttri:/  

  • Danh từ
    cái nòng giày ống