Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    trại huấn luyện cho lính mới (từ Mỹ)