Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ (thông tục)
    việc làm vô ích, việc làm lãng phí thời gian