Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cuốn sách nhỏ (thường đóng bìa giấy)