Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bookishness /'bʊki∫nis/  

  • Danh từ
    tính ham đọc sách
    tính chất sách vở