Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

book size personal computer   

  • (Kỹ thuật) máy điện toán cá nhân khổ sách