Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • đăng ký (ở sân bay, khách sạn)
    book somebody in
    đặt chỗ trước cho ai (ở khách sạn…)
    tôi đã đặt trước chỗ cho anh hai đêm ở khách sạn Plaza