Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kẻ giữ sách, cọc giữ sách

    * Các từ tương tự:
    book ends