Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boogie /'bu:gi/  /bugi/

  • Đại từ
    (âm nhạc) (cách viết khác boogie-woogie /,bu:gi'wu:gi/)
    nhạc bugi ugi (một loại nhạc blu)

    * Các từ tương tự:
    boogie-woogie