Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bone-lazy /'boun'aidl/  

  • -lazy) /'boun'leizi/* tính từ
    lười chảy thây ra

    * Các từ tương tự:
    bone-lazy