Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bone-dry /,bəʊndrai/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ) (thường vị ngữ)
    khô khóc