Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bone-black /'bounblæk/  

  • Danh từ
    than xương