Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bone meal /bəʊn mi:l/  

  • Danh từ
    phân bột xương