Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bone china /,bəʊn't∫ainə/  

  • đồ sứ tro xương (làm bằng đất sét trộn tro xương)