Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bondholder /'bɒnd,həʊldə[r]/  

  • Danh từ
    người giữ trái khoán