Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bonded warehouse /,bɒndid'weəhaʊs/  

  • kho lưu (chứa hàng cho đến khi trả thuế)