Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bombardon /bɔm'bɑ:dn/  

  • Danh từ
    (âm nhạc) ken trầm