Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bomb-thrower /'bɔm,θrouə/  

  • Danh từ
    súng phóng bom