Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bomb-proof /'bɔmpru:f/  

  • Tính từ
    chống bom