Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bomb-load /'bɔmloud/  

  • Danh từ
    trọng tải bom (trên máy bay ném bom)