Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bomb-disposal /'bɒmdispəʊzl/  

  • Danh từ
    sự gỡ bom, sự phá bom chưa nổ