Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    khoang để bom (trên máy bay)