Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    dây thừng chắc buộc mép buồm (để khỏi rách)