Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) đậm nghiêng (chữ)