Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boiling hot /,bɔiliŋ'hɒt/  

  • (khẩu ngữ)
    nóng điên người
    một ngày nóng điên người lên