Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boiler-tube /'bɔilətju:b/  

  • Danh từ
    ống nồi hơi