Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boiler-house /'bɔiləhaus/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) gian nồi hơi