Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boiler suit /'bɔiləsu:t/  

  • bộ phận liền quần (của người làm những việc làm bẩn quần áo)