Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boiled sweet /,bɔild'swi:t/  

  • kẹo đường cô