Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

body snatcher /'bɒdi,snæt∫ə[r]/  

  • Danh từ
    người đào trộm xác chết (để bán cho các nhà phẫu thuật, ở Anh xưa)