Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

body politic /,bɒdi'pɒlətik/  

  • the body politic
    nhà nước