Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cú đấm vào thân người (đánh quyền Anh)
    thất vọng lớn; thất bại nặng nề
    lãnh tụ chết đi là một thất vọng lớn cho đảng