Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kim xỏ dây (không có mũi nhọn)