Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boastfuness /'bəʊstflnis/  

  • Danh từ
    sự khoác lác
    sự tự đề cao quá mức