Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boastfulness /'boustfulnis/  

  • Danh từ
    tính hay khoe khoang, tính hay khoác lác