Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boastfully /'bəʊstfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] khoác lác
    [một cách] quá tự đề cao