Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boaster /'bəʊstə[r]/  

  • Danh từ
    người khoác lác